Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkans organisation

Kyrkans organisation

Var man än bodde i Europa var man en del av kyrkan. Landet delades i mindre områden, församlingar eller socknar. I varje socken skulle det finnas en kyrka och en präst. Sockenprästen svarade för gudstjänster, själavård, dop, bikt, begravningar med mera. Honom mötte man i livets alla skeenden. Prästerna hade ibland diakoner till sin hjälp, ett slags hjälppräster. Ett antal socknar bildade ett kontrakt med en kontraktsprost, en präst med ansvar direkt inför biskopen. Socknarna och kontrakten bildade tillsammans stift. I Sverige fanns under senmedeltiden sex stift: Uppsala, Linköping, Skara, Växjö, Västerås och Åbo. Varje stift leddes av en biskop, som hade ansvar för kyrka och präster inom sitt område. Han vigde också nya präster och mottog munk- och nunnelöften. Till sin hjälp hade biskopen ett domkapitel, som beslutade i flera viktiga frågor. Biskopen reste ofta runt och besökte kyrkorna, prästerna och församlingsborna. I flera kyrkor fanns en särskild stol för biskopen när han deltog i gudstjänsten.Den ledande biskopen kallades ärkebiskop. I varje land fanns en sådan ärkebiskop. Kyrkans högste ledare var påven i Rom. Han hade till sin hjälp ett antal kardinaler. Under medeltiden var dessa 10-15 till antalet.