Möt medeltiden

Tillbaka

Bönderna

Bönderna

De flesta människorna i Möre, liksom i hela Sverige, var bönder. De levde ett normalt bondeliv med sådd och skörd, mjölkning och slakt. Nära kusten fanns byar med ett flertal gårdar. Inne i landet låg gårdarna helt ensamma. I nuvarande Nybro och Emmaboda kommuner liksom i de inre delarna av nuvarande Torsås kommun fanns inga byar utan enbart ensamgårdar.

Under vikingatiden var bebyggelsen i Möre koncentrerad till kusten. De inre delarna var i stort sett helt folktomma. Under 1100- och 1200-talen flyttade många människor in i skogarna och bröt ny mark. De byggde upp sin gård och började att odla. Man kan se på ortnamn som -ryd, -hult och -måla var nybyggarna bosatte sig.

Flera bönder i Möre ägde själva sin gård och betalade skatt till staten. De var skattebönder. Vid kusten och i gränstrakterna fanns det flera adelsmän som ägde många gårdar. De bönder som brukade dessa gårdar kallades frälsebönder. Bönderna ägde alltså inte sin gård själva utan hyrde, arrenderade, den av adelsmannen, frälsemannen. De betalade sin skatt, sin arrendeavgift, till honom. Det vanliga var att man skrev ett kontrakt på sex år. Därefter fick man skriva ett nytt avtal. I många fall fick bonden betala en extra avgift vart sjätte år för att få bli kvar på sin gård. Det kunde vara betydligt besvärligare att vara frälsebonde än skattebonde. I många byar vid kusten fanns både skatte- och frälsebönder.

Även kyrkan, biskopen och klostren ägde gårdar. De bönder som arrenderade, hyrde, dessa gårdar kallades kyrko-, biskops- och klosterbönder. De betalade sin arrendeavgift till kyrkan, biskopen eller ett kloster. Den största godsägaren i Möre var Kalmar nunnekloster som bara i Möre ägde ett 60-tal gårdar.

I de inre delarna av Möre hyrde många bönder sin mark av kronan, de var s.k. kronobönder. På slutet av 1000-talet och 1100-talet hävdade kronan att de hade rätt till all mark som inte var uppodlad. De bönder som började nyodla vid denna tid fick alltså inte äga sin gård själva utan arrenderade den av kronan. I Nybro kommun liksom i de inre delarna av Torsås kommun var samtliga bönder under medeltiden kronobönder.