Möt medeltiden

Tillbaka

Präster

Präster

Prästerna spelade en stor roll under medeltiden. De tillhörde det andliga frälset och var befriade från skatt därför att de hjälpte människor med gudstjänster och själavård. Prästen mötte man i livets alla situationer, från dop till begravning. Man mötte honom i kyrkan på söndagen och i många vardagssammanhang. Han undervisade, delade ut det himmelska brödet och vinet i nattvarden berättade om helgon som goda förebilder, men var också med i vardagen med hårt slit och arbete. Prästen var en person man kunde anförtro sig åt. Han lyssnade, gav syndernas förlåtelse i bikten och lämnade goda råd hur man skulle leva. Prästen lärde känna sina församlingsbor i vardag som fest. Det var stor skillnad på en biskop och en vanlig sockenpräst på landsbygden. Biskoparna och stadsprästerna hade lång utbildning, ofta vid ett universitet utomlands. De kunde både tala och skriva latin. De kom från en borgarsläkt eller adelssläkt. Biskoparna satt med i riksrådet och var med om att styra riket. Man lyssnade till vad de hade att säga. En präst på landsbygden hade inte lika lång utbildning och hans kunskaper i latin var betydligt mer begränsade. Han var vanligen son till en borgare eller bonde. Hans liv skilde sig inte heller så mycket från den vanlige bondens. Prästen och biskopen levde på en särskild avgift som bönderna betalade, det som kallas tiondet. Varje bonde betalade en tiondel av det som de odlade och av de djur som slaktades till kyrkan. Prästen fick en tredjedel av detta att leva på. Det övriga delades mellan kyrkan, biskopen och de fattiga. Kyrkans pengar användes till reparationer, för att köpa in böcker och ljus och annat som behövdes. Läs mer om präster och kyrka under "Samhället. Kyrkan", "Livet i staden. Kyrkor och kloster", "Livet på landet. Kyrkor och kloster". Hur människor tänkte kan du läsa under "Samhället. Liv och död".